Om os

Organsation for Social Indsats ApS blev først etableret som Kanstrupgaard Forsorgshjem ApS.

Kanstrupgaard Forsorgshjem blev etableret primo 2020 af Rie Bo Kanstrup, og drives i henhold til serviceloven § 110. Vores idégrundlag er bygget på vores faglige tilgang til vores ydelser, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang af den enkelte borgers ståsted i livet. Vores højeste prioritet er, at hjælpe vores borgere videre igennem systemet, og helst hjælpe til en udslusning til en selvstændig tilværelse i egen bolig, eller i et socialt botilbud med støtte.

Derudover arbejder vi med en recovery-orienteret tilgang for at øge borgernes selvstændighed. Da recovery kan være mange ting i forskellige perspektiver, har vi en fællesfaglig tilgang. Vi anser recovery som social inklusion i det lokale fællesskab og samfund, der er grundlag for solidaritet og sammenhængskraft. Vi bidrager til denne inklusionsproces ved aktivt at understøtte borgerne i deres recoveryproces. Vores mål er dermed at hjælpe den enkelte borger med at håndtere vedkommendes behov for støtte og omsorg. Vi vil derfor give vores borgere indsigt i og redskaber til at mestre sit eget liv, og være en aktiv del af det. Vores ydelser fokuserer altid på borgeren og ikke grupper af borgere, da hver enkel borger er forskellig.

Vi kobler vores faglighed an med K.E. Løgstrups interaktionistiske begreb om den etiske fordring, der antager at “den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden, at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede som man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej“.

Kanstrupgaard Forsorgshjems personalegruppe er fagligt bredt sammensat, idet vi har mange alsidige opgaver, som skal løses. Du vil blandt andet møde pædagoger, social- og sundhedsassistenter, socialrådgivere m.v.

Vi indsamler og systematiserer løbende data til brug for kvalitetsvurdering og udvikling af vores sociale indsats.