Vores tilgange

I arbejdet med borgerne har OFSI 3 tilgange, nemlig recovery-understøttende, anerkendende og relationspædagogisk tilgang. Derudover er vi meget opmærksomme på at vi skal yde den bedste indsats, der giver mening for vores samarbejdspartnere, og derfor arbejder vi dokumentationsmæssigt med VUM. 

VUM & Udredning

I OFSI laves der leverandørudredninger. En leverandørudredning er forskellig fra den myndighed laver på den pågældende borger. En leverandørudredning er defineret som en leverandør der afdækker en persons funktionsevne, helbredsforhold og kontekstuelle faktorer i det omfang det er nødvendigt for planlægning af levering, levering af indsats og opfølgning. Derimod er en myndighedsudredning defineret som en udredning, hvor en forvaltningsmyndighed afdækker en persons funktionsevne, helbredsforhold og kontekstuelle faktorer i det omfang, det er nødvendigt for en sagsoplysning.

Forskellen ligger i formålet med udredning og dette afspejler dermed i indholdet. Myndighedsudredning er med henblik på sagsoplysninger (visitation) hvorimod leverandørudredning har til formål at planlægge en indsats samt opfølgning. Dermed skal en udredning udformet af OFSI indeholder borgerens funktionsevne som observeret samt beskrevet i dagbogsnotaterne, samt en opfølgning på tidligere indsatser. Hvis der f.eks. tidligere er prøvet at borgeren selv administrer sine penge, men dette ikke har fungeret så skal der beskrives i udredningen, hvorfor dette ikke har fungeret, samt den observerede adfærd. Dernæst skal der beskrives den nuværende indsats, og argumentationen omkring dette (Dette skal det nuværende delmål også indeholde, og dermed kan der referes til et delmål). 

 

Faglig tilgang

Recovery-understøttende tilgang

Vi på OFSI har troen på, at alle borgere kan gennemgå en recoveryproces fra at være i hjemløshed til at kunne bo i egen bolig eller anden boligløsning med den rette støtte. At arbejde recovery-orienteret betyder samtidig, at indsatsen i alle led er baseret på at lytte til borgerens ønsker, håb og drømme samt at støtte de ressourcer, borgeren har. Medarbejderne på boformen skal således arbejde med borgerens egne drømme, ønsker og håb for at komme sig af hjemløshed og fungere i egen bolig/anden boligløsning på borgerens vilkår.

Recovery bygger på empati og indføling med borgerens situation og ønsker. Indsatsen tager udgangspunkt i de mål og de problemstillinger, borgeren ønske støtte til, og disse er ikke nødvendigvis de samme, som medarbejderen ser. Det er ikke alle borgere, der fra start har let ved at formulere deres ønsker og drømme, da de for nogens vedkommende vil være trådt i baggrunden som følge af et liv i hjemløshed og med komplekse problemstillinger

Medarbejderen skal derfor i dialog med borgeren forsøge at finde frem til, hvad borgeren oplever at have behov for hjælp til, samtidig med at medarbejderen bidrager med sin faglige viden, indsigt og erfaring og derigennem kan støtte, lytte, motivere og yde en indsats til borgeren. En vigtig del af arbejdet handler om at etablere et håb hos borgeren. Borgeren skal tro på, at det er muligt at komme sig af hjemløshed og motiveres til at ville skabe forandring i sit liv, så der kan arbejdes med håb og drømme for fremtiden. Medarbejderens rolle er at understøtte en proces, hvor borgerens perspektiv bliver tilstrækkeligt udredt, er synligt og i udgangspunktet styrende for indsatsen, så borgeren bliver i stand til at formulere målene med opholdet ud fra egne håb, drømme og ønsker om et godt liv.

Anerkendende tilgang

Med en anerkendende tilgang møder vi borgeren på en måde, så den enkelte borger føler sig set og hørt. Vi tilpasser indsatserne ud fra den enkelte borgers ressourcer og funktionsniveau. Vi arbejder ud fra tænkningen om, at “alle der kan opføre sig ordentligt, gør det”, ligesom vi anerkender borgerens handlinger som mestringsstrategier. Vi ser bag om adfærden, misbruget og de uhensigtsmæssige strategier, og med afsæt i en lyttende og nysgerrig tilgang forsøger vi at inspirere og motivere til ændrede strategier.  

Relations pædagogisk tilgang

En god relation til medarbejderne er vigtig for, at borgeren trives og udvikler sig under opholdet på § 110-boformen. En god relation kræver en anerkendende tilgang til borgeren og en nysgerrighed og interesse for borgerens værdier og måde at anskue verden på for at få indblik i, hvorfor borgeren tænker og handler, som borgeren gør.

Med en relations pædagogisk tilgang møder vi borgeren med nærvær og nysgerrighed. Vi arbejder ud fra tænkningen om, at ”du som medarbejder kan forstå dét, den anden forstår”. Det betyder, at vi møder den enkelte borger i en ligeværdig relation, men med et asymmetrisk ansvar, da ansvaret for at samværet lykkes, altid vil ligge hos medarbejderen. Vi møder derfor borgeren på dennes præmisser med henblik på at opbygge gensidig tillid.

Vi har fokus på samspillet mellem mennesker, så borgeren støttes i at indgå i almene og udviklende fællesskaber, både på tilbuddet og i det omkringliggende samfund. Det kan opnås gennem fælles menneskeligt samvær og gennem aktiviteter/det fælles tredje, såsom fællesspisning, aktivitetsture, praktiske opgaver på matriklen o.l.

Vi tilbyder 1:1 samvær igennem det fælles tredje med henblik på at skabe tillidsfulde relationer borgere og personale imellem, f.eks. så borgere med misbrug genlærer at blive motiveret og genfinder lysten til aktiviteter.